Svet-Stranek.cz
Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů
kontroly, revize a opravy hasících přístrojů

jak se provádí kontrola:Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů

jak se provádí kontrola

Jak se provádí revize hasicích přístrojů?

Rád bych Vás seznámil s postupy, které při své práci používám. Mým cílem je totiž maximální spokojenost a informovanost zákazníka o všem, co ode mne kupuje. Které úkony Co všechno tedy můžete při revizi Vašich hasicích přístrojů očekávat:

A) Revize hasicího přístroje pod stálým tlakem
1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje

* Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
* Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
* Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
* Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
* Hasicí přístroj s náplní CO2 (sněhový) je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby

2) Kontrola tlaku (kontrolním manometrem)

* U některých typů hasicích přístrojů kontrolujeme funkčnost vestavěného indikátoru tlaku

* Kontrolujeme a vyměňujeme těsnící kroužky

3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

* Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení eventuálně poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole

* Montáž výstřikové hadice
* Montáž manometru nebo zátky (dle typu hasicího přístroje)
* Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou. Tento úkon se provádí pro zjištění neoprávněné manipulace s hasicím přístrojem
* Očištění nádoby přístroje

4) Zaplombování pojistky spouště

Plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora

* Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje. Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora, který hasicí přístroj kontroloval
* Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Upozornění: Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.