Svet-Stranek.cz
Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů
kontroly, revize a opravy hasících přístrojů

nová-stránka-105223:Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů

nová-stránka-105223

SERVISNÍ SMLOUVA

 

I.Uzavřená mezi firmami :

 

 

 

     I.1.Zhotovitel:   Pavel Sládeček

 

                                                                                                                 

adresa

Jozífova 377  Opatovice nad Labem 53345

IČO :

75263971

DIČ :

CZ 6801180133

Bankovní spojení :

Česká  sopřitelna

Číslo účtu:

0659491143/0800

                         

 

Zastoupen ve věcech smluvních :  Pavel Sládeček

 

                                                           

Společnost je uvedená u živnostenského úřadu v Pardubicích  Čj: ŽÚ/09/6063/Nod/1006218/4

 

      I.2.Objednavatel: 

 

                                                                                                                 

adresa

 

IČO :

 

DIČ :

 

Bankovní spojení :

 

Číslo účtu:

 

                          

 

Zastoupen ve věcech smluvních :                                

 

Zastoupen ve věcech technických :                      

                                                           

Společnost je uvedená u Krajského soudu v :

                         

 

 

II. Cíl smlouvy :

 

II.1.Cílem  této  smlouvy  je  zajistit  objednavateli  provádění pravidelných  ročních kontrol požární techniky a periodických kontrol požární techniky v rámci platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou 246/2001 Sbírky.

 

II.2.Dále  zajistit  opravu požárního zařízení, které bylo při pravidelné kontrole shledáno jako nevyhovující a  v  případě  poruchy  požárního zařízení nastoupit k opravě tohoto zařízení v termínu do 48 hod.

 

     III. Lhůta periodických kontrol :

 

III.1.Zhotovitel povede vlastní evidenci o požárním zařízení objednavatele a zajistí periodické kontroly a revize požární techniky objednavatele v souladu s lhůtami uvedenými v platné legislativě.

 

III.2.Zhotovitel upozorní objednatele s předstihem na termín kontroly a domluví termín, kdy bude tato kontrola případně revize provedena, tak aby nebyl překročen maximální přípustný termín.

 

III.3.Zhotovitel o provedené kontrole vystaví doklad opatřený razítkem a podpisem, kde budou uvedena všechna kontrolovaná, případně revidovaná zařízení, uvedeno nejzazší datum příští kontroly a zjištěné závady a návrhy k jejich odstranění.

 

III.5.Doklad o provedené kontrole nebo revizi bude zaslán nejpozději do 7 dní od provedení kontroly nebo revize na adresu objednavatele.

 

           IV. Opravy:

 

IV.1.Zhotovitel zajistí opravu poškozené nebo nefunkční požární techniky po dohodě s objednavatelem, pro tento účel bude objednavatel moci kontaktovat zhotovitele na této e-mailové adrese a na tomto mobilním telefonu v těchto časech.

 

Ohlášení je možno provést :

 

V pracovní době :                 po – pá 7 – 16 hodin

                                    mobil : 603972288 pan Sládeček

                                            e-mail : hasici-pristroje-sladecek@seznam.cz 

 

V mimopracovní době :        po – pá 16 –22 hodin

                                    so a ne

                                    mobil : 603972288 pan Sládeček

                                                             

 

 

 

      V. Účtování prováděných kontrol a revizí

 

V.1.Pravidelné kontroly a revize budou účtovány podle vypracované  revizní zprávy.

 

V.2.Pravidelné kontroly a revize budou prováděny podle platné legislativy.

 

V.3.. Splatnost faktury za provedené služby je 21 dní od data obdržení faktury.

 

      VI. Ostatní ujednání :

 

VI.1.Kontaktními osobami pro hlášení servisních úkonů, popřípadě dalších oprav jsou níže uvedení v tomto pořadí :

 

 

  

 

 

 VII. Závěrečné ustanovení :

 

VII.1.Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 

VII.2.Smlouvu je možno vypovědět z obou stran na základě následujících podmínek :

-         neuhrazení pohledávek z obou stran

-         nedodržení podmínek této smlouvy

-         dohodou

 

VII.3.Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s udáním důvodu nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, kdy počíná běžet výpovědní doba.

 

VII.4.Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek a že s obsahem souhlasí.

 

 v ……………… dne :                      v Opatovicích nad Labem dne :

 

 

 

 ….....................................                                         ….....................................

        Objednavatel                                                                Zhotovitel